• Bài giảng Quản trị ngoại thương: Các chứng từ sử dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu - Võ Thị Xuân Hạnh

  Bài giảng Quản trị ngoại thương: Các chứng từ sử dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu - Võ Thị Xuân Hạnh

  Bài giảng "Quản trị ngoại thương: Các chứng từ sử dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Chứng từ thương mại (Chứng từ hàng hóa, chứng từ vận tải, chứng từ bảo hiểm), chứng từ tài chính (hối phiếu, séc, thẻ thanh toán). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   82 p tgu 19/04/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị ngoại thương: Chương 3 - Võ Thị Xuân Hạnh

  Bài giảng Quản trị ngoại thương: Chương 3 - Võ Thị Xuân Hạnh

  Bài giảng "Quản trị ngoại thương - Chương 3: Thuê phương tiện vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Thuê tàu (Phương thức thuê tàu chợ, phương thức thuê tàu chuyến, phương thức thuê tàu định hạn), giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển. Mời các bạn cùng tham khảo...

   146 p tgu 19/04/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị ngoại thương: Chương 4 - Võ Thị Xuân Hạnh

  Bài giảng Quản trị ngoại thương: Chương 4 - Võ Thị Xuân Hạnh

  Bài giảng "Quản trị ngoại thương - Chương 4: Đàm phán hợp đồng ngoại thương" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình đàm phán hợp đồng ngoại thương, kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p tgu 19/04/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị ngoại thương: Chương 6 - Võ Thị Xuân Hạnh

  Bài giảng Quản trị ngoại thương: Chương 6 - Võ Thị Xuân Hạnh

  Bài giảng "Quản trị ngoại thương - Chương 6: Các tranh chấp trong hoạt động ngoại thương" cung cấp cho người học các kiến thức: Các tranh chấp trong hoạt động ngoại thương, giải quyết tranh chấp trong hoạt động ngoại thương, luật áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p tgu 19/04/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị ngoại thương: Chương 5 - Võ Thị Xuân Hạnh

  Bài giảng Quản trị ngoại thương: Chương 5 - Võ Thị Xuân Hạnh

  Bài giảng "Quản trị ngoại thương - Chương 5: Tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu, tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p tgu 19/04/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị ngoại thương: Chương 7 - Võ Thị Xuân Hạnh

  Bài giảng Quản trị ngoại thương: Chương 7 - Võ Thị Xuân Hạnh

  Bài giảng "Quản trị ngoại thương - Chương 7: Nghiệp vụ hải quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Hải quan, chức năng, nhiệm vụ của HQ; vai trò của HQ, xu hướng phát triển của HQ thế giới và các Công ước Hiệp định Quốc tế có liên quan; cơ sở pháp lý cho hoạt động HQ; nghiệp vụ HQ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p tgu 19/04/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị ngoại thương: Chương 8 - Võ Thị Xuân Hạnh

  Bài giảng Quản trị ngoại thương: Chương 8 - Võ Thị Xuân Hạnh

  Bài giảng "Quản trị ngoại thương - Chương 8: Bảo hiểm hàng hóa ngoại thương vận tải bằng đường biển" cung cấp cho người học các kiến thức: Các rủi ro bảo hiểm và phương thức bảo hiểm, bảo hiểm hàng hóa XNK bằng đường biển, bảo hiểm hàng hóa XNK bằng đường không. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p tgu 19/04/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - ThS. Trần Minh Anh

  Chương 5 - Chiến lược cấp công ty. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung chính sau: Khái niệm chiến lược cấp công ty, phương án chiến lược cấp công ty: Chiến lược tăng trưởng, chiến lược suy giảm, chiến lược hướng ngoại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p tgu 19/04/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - ThS. Trần Minh Anh

  Chương 6 - Các mô hình phân tích chiến lược. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Mô hình chiến lược por2olio BCG, ma trận hình ảnh cạnh tranh, ma trận Mc Kinsey. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   29 p tgu 19/04/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - ThS. Trần Minh Anh

  Chương 7 - Chiến lược phát triển ra nước ngoài. Nội dung chính trong chương này gồm: Lợi ích thu được, lợi thế cạnh tranh quốc gia, chiến lược kinh doanh trên thị trường quốc tế, lựa chọn phương thức phát triển ra quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p tgu 19/04/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 1: Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm, đặc trưng và vai trò của chiến lược; quản trị chiến lược và quá trình quản trị chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p tgu 19/04/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - ThS. Trần Minh Anh

  Chương 3 - Phân tích môi trường nội bộ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lợi thế cạnh tranh; các nguồn lực, khả năng tiềm tàng và năng lực cốt lõi; tạo dựng năng lực cốt lõi; những thách thức đối với việc phân tích môi trường nội bộ; mô hình phân tích SWOT.

   59 p tgu 19/04/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số