• Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật: Chương 3 - PGS.TS Nguyễn Thống

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật: Chương 3 - PGS.TS Nguyễn Thống

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật - Chương 3: Lý thuyết kiểm định thống kê" trình bày các kiến thức cơ bản về kiểm định thống kê, kiểm định giá trị trung bình thống kê, kiểm định giá trị trung bình với lớp P/P chuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p tgu 31/08/2020 20 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật: Chương 4 - PGS.TS Nguyễn Thống

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật: Chương 4 - PGS.TS Nguyễn Thống

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật - Chương 4: Kiểm định Cronbach’s Alpha" trình bày định nghĩa tham số Cronbach’s Alpha, Cronbach’s Alpha với SPSS. Cuối nối phần kiếm thức có bài tập để người học có thể ứng dụng và ôn tập lại các kiến thức đã học.

   6 p tgu 31/08/2020 22 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật: Chương 5 - PGS.TS Nguyễn Thống

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật: Chương 5 - PGS.TS Nguyễn Thống

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật - Chương 5: Phân tích phương sai (ANOVA)" cung cấp các kiến thức thực nghiệm về phân tích phương sai, các yêu tố trong phân tích phương sai và ứng dụng của phương sai trong kỹ thuật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p tgu 31/08/2020 24 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật: Chương 6 - PGS.TS Nguyễn Thống

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật: Chương 6 - PGS.TS Nguyễn Thống

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật - Chương 6: Hồi quy tuyến tính và giả tuyến tính" trình bày tổng quát về hồi quy tuyến tính, hồi quy tuyến tính đơn và hồi quy tuyến tính bội, biến định tính,... Mời các bạn cúng tham khảo.

   19 p tgu 31/08/2020 20 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật: Chương 7 - PGS.TS Nguyễn Thống

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật: Chương 7 - PGS.TS Nguyễn Thống

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật - Chương 7: Xử lý số liệu thực nghiệm" trình bày các phương pháp kiểm tra số liệu thực nghiệm, lựa chọn và xác định các tham số trong phương trình thực nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   3 p tgu 31/08/2020 19 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành - Chương 3: Quản lý nhập xuất cung cấp cho người học các khái niệm nhập xuất dữ liệu, mô hình tổ chức & quản lý việc nhập xuất, cài đặt hệ thống quản lý nhập xuất, truy xuất hệ thống nhập xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p tgu 31/08/2020 22 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - TS. Trần Công Án

  Mục tiêu của bài giảng là mô tả chi tiết các phương pháp tổ chức bộ nhớ, giải thích các kỹ thuật quản lý bộ nhớ bao gồm phân trang và phân đoạn, một số ví dụ thực tế về quản lý bộ nhớ - quản lý phân đoạn trong bộ xử lý intel pentium và quản lý địa chỉ bộ nhớ trong hđh linux.

   58 p tgu 31/08/2020 22 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và vai trò của hệ điều hành, các dịch vụ của hệ điều hành, phân loại hệ điều hành, lịch sử phát triển của hệ điều hành, thiết kế & cài đặt hệ điều hành, cấu trúc hệ điều hành, các dịch vụ của hệ điều hành, kiến trúc hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p tgu 31/08/2020 19 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tệp tin trình bày các nội dung: Các khái niệm cơ bản, các phương pháp truy cập tập tin, mô hình tổ chức và quản lý tập tin, cài đặt hệ thống tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p tgu 31/08/2020 22 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành - Chương 4: Quản lý tiến trình cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về tiến trình giao tiếp, liên tiến trình định thời tiến trình, các giải thuật định thời, đồng bộ hóa, tiến trình tắc nghẽn (deadlock). Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p tgu 31/08/2020 21 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - TS. Trần Công Án

  Nội dung bài giảng bài giảng "Hệ điều hành - Chương 6: Bảo vệ và an toàn hệ thống" trình bày mục tiêu của việc bảo vệ, miền bảo vệ, ma trận quyền truy xuất, cài đặt ma trận quyền truy xuất, an toàn hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p tgu 31/08/2020 22 1

 • Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 6: Quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp

  Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 6: Quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp

  Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 6: Quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất, chức năng của QLNN về KT trong NN; khái niệm, phân loại HT công cụ QLNN về KT trong NN; các công cụ QLNN về KT trong NN; bộ máy quản lý NN về KT trong NN.

   20 p tgu 31/08/2020 23 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số