• Bài giảng Lập trình C: Chương 06 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 06 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 6 - Kiểu cấu trúc và kiểu liệt kê. Chương này trình bày những nội dung như: Khái niệm về kiểu cấu trúc, khai báo kiểu cấu trúc, khai báo biến cấu trúc, truy nhập các thành phần của cấu trúc, khởi tạo biến cấu trúc, phép gán biến cấu trúc, mảng cấu trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   8 p tgu 30/03/2021 70 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 08 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 08 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 8 - Hàm trong C. Chương 8 gồm có các nội dung: Khai báo hàm, định nghĩa hàm, sử dụng hàm, con trỏ trỏ tới hàm, xây dựng thư viện hàm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   17 p tgu 30/03/2021 75 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 03 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 03 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 3 - Các khai báo, biểu thức, khối lệnh. Chương 3 gồm có các nội dung: Các khai báo, biểu thức, khối lệnh. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   14 p tgu 30/03/2021 65 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 02 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 02 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 2 - Các kiểu dữ liệu cơ sở. Chương 2 gồm có các nội dung: Khái niệm về kiểu dữ liệu, các kiểu dữ liệu trong C, các kiểu dữ liệu cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   5 p tgu 30/03/2021 36 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 01 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 01 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 1 - Cấu trúc chung của chương trình C. Chương 1 gồm có các nội dung: Giới thiệu về ngôn ngữ C, các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C, cấu trúc chung của một chương trình C (viết trên DOS), các bước viết và chạy thử chương trình C. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p tgu 30/03/2021 72 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 07 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 07 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 7 - Con trỏ. Chương này gồm có các nội dung: Địa chỉ và con trỏ; con trỏ, mảng và xâu ký tự; quản lý bộ nhớ với hàm malloc() và free(); bài tập chương 7. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   56 p tgu 30/03/2021 71 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 05 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 05 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 5 - Kiểu mảng và xâu ký tự. Chương này trình bày những nội dung như: Khái niệm về kiểu mảng, khai báo biến mảng một chiều, truy nhập các phần tử của mảng một chiều, khởi tạo mảng một chiều, mảng nhiều chiều, chú ý về chỉ số của phần tử mảng, vào/ra với biến mảng,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   16 p tgu 30/03/2021 69 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 09 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 09 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 9 - Kiểu dữ liệu tệp. Chương 9 gồm có các nội dung: Giới thiệu về tệp, tệp nhị phân, tệp văn bản, truy nhập trực tiếp các phần tử của tệp, tệp không xác định kiểu dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   18 p tgu 30/03/2021 61 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 1: Mở đầu

  Chương này giới thiệu những phần cơ bản của một chương trình C++. Chúng ta sử dụng những ví dụ đơn giản để trình bày cấu trúc các chương trình C++ và cách thức biên dịch chúng. Các khái niệm cơ bản như là hằng, biến, và việc lưu trữ chúng trong bộ nhớ cũng sẽ được thảo luận trong chương này. Sau đây là một đặc tả sơ bộ về khái niệm...

   15 p tgu 30/03/2021 67 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 2: Biểu thức

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 2: Biểu thức

  C++ cung cấp các toán tử cho việc soạn thảo các biểu thức toán học, quan hệ, luận lý, trên bit, và điều kiện. Nó cũng cung cấp các toán tử cho ra các kết quả phụ hữu dụng như là gán, tăng, và giảm. Chương này giới thiệu các toán tử xây dựng sẵn cho việc soạn thảo các biểu thức. Một biểu thức là bất kỳ sự tính toán nào mà cho ra một giá trị.

   11 p tgu 30/03/2021 71 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 3: Lệnh

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 3: Lệnh

  Chương này giới thiệu các hình thức khác nhau của các câu lệnh C++ để soạn thảo chương trình. Các lệnh trình bày việc xây dựng các khối ở mức độ thấp nhất của một chương trình. Nói chung mỗi lệnh trình bày một bước tính toán có một tác động chính yếu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   13 p tgu 30/03/2021 53 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 5: Mảng, con trỏ, tham chiếu

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 5: Mảng, con trỏ, tham chiếu

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 5: Mảng, con trỏ, tham chiếu. Chương này giới thiệu về mảng, con trỏ, các kiểu dữ liệu tham chiếu và minh họa cách dùng chúng để định nghĩa các biến.

   16 p tgu 30/03/2021 59 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số