• Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Phần 1 - TS. Nguyễn Hoàng Sơn

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Phần 1 - TS. Nguyễn Hoàng Sơn

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái quát về cơ sở dữ liệu; Các mô hình dữ liệu; Ngôn ngữ SQL. Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p tgu 21/05/2023 5 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Phần 2 - TS. Nguyễn Hoàng Sơn

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Phần 2 - TS. Nguyễn Hoàng Sơn

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ; Những vấn đề liên quan đến thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   158 p tgu 21/05/2023 3 0

 • Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  Giáo trình "Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng" sẽ cung cấp một cách tiếp cận tổng thể về phương pháp lập trình hướng đối tượng đồng thời cũng cung cấp các kỹ thuật cơ bản về phát triển các ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình C++, một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được sử dụng thông dụng nhất hiện nay. Sách được chia...

   112 p tgu 21/05/2023 3 0

 • Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng" trình bày các nội dung: Toán tử tải bội, kế thừa, khuôn hình, các dòng xuất nhập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p tgu 21/05/2023 3 0

 • Giáo trình Công nghệ phần mềm nâng cao: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ phần mềm nâng cao: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ phần mềm nâng cao được soạn thảo nhằm mục đích cung cấp cho học viên cao học ngành công nghệ thông tin những kiến thức nâng cao về công nghệ phần mềm, bổ sung những kiến thức chuyên sâu hơn trong các giáo trình cơ sờ mức đại học. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   151 p tgu 21/05/2023 5 0

 • Giáo trình Công nghệ phần mềm nâng cao: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ phần mềm nâng cao: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Công nghệ phần mềm nâng cao trình bày các nội dung: Đặc tả kiến trúc một số hệ thống được thiết kế theo hướng hiện đại; bảo đảm chất lượng phần mềm, kiểm thử phần mềm, nâng cấp phần mềm, công nghệ phần mềm hướng dịch vụ.

   202 p tgu 21/05/2023 4 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Phần 1 - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

  Bài giảng Hệ điều hành: Phần 1 - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

  Bài giảng "Hệ điều hành" cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin các kiến thức cần thiết về hệ điều hành; giúp sinh viên có lý thuyết và kỹ năng thực hành cần có về hệ điều hành; áp dụng các kiến thức của môn học để quản lý, khai thác, vận hành hệ thống máy tính có hiệu quả cao trong thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo...

   98 p tgu 21/05/2023 4 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Phần 2 - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

  Bài giảng Hệ điều hành: Phần 2 - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 bài giảng "Hệ điều hành" tiếp tục cung cấp tới các bạn kiến thức về: Quản lý bộ nhớ trong; Quản lý bộ nhớ ngoài; Quản lý thiết bị; Bảo vệ và an toàn hệ thống; Hệ điều hành đa xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng tại đây.

   68 p tgu 21/05/2023 4 0

 • Giáo trình Lập trình căn bản: Phần 1 - Trần Thị Hoa

  Giáo trình Lập trình căn bản: Phần 1 - Trần Thị Hoa

  Giáo trình "Lập trình căn bản" bao gồm những kiến thức từ đơn giản đến phức tạp. Nội dung của giáo trình được chia thành bảy chương. Trong mỗi chƣơng đều có phần giới thiệu lý thuyết, phần bài tập mẫu và cuối cùng là phần bài tập tự giải để sinh viên tự mình kiểm tra những kiến thức và kinh nghiệm đã đƣợc học. Mời các bạn cùng tham...

   112 p tgu 21/05/2023 3 0

 • Giáo trình Lập trình căn bản: Phần 2 - Trần Thị Hoa

  Giáo trình Lập trình căn bản: Phần 2 - Trần Thị Hoa

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Lập trình căn bản" sẽ cung cấp tới người học nội dung kiến thức về: Kiểu dữ liệu quan trọng; Các thao tác trên tệp như: tạo một tệp mới, ghi dữ liệu từ bộ nhớ lên tệp, đọc dữ liệu từ tệp vào bộ nhớ,… Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

   68 p tgu 21/05/2023 3 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Phần 1

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Phần 1

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Phần 1 gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 1: Các khái niệm cơ bản; Chương 2: Thuật toán đệ quy; Chương 3: Các cấu trúc dữ liệu cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   142 p tgu 21/05/2023 4 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Phần 2

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán gồm có các chương sau: Chương 4: Cây; Chương 5: Các thuật toán sắp xếp; Chương 6: Tìm kiếm; Chương 7: Đồ thị và các thuật toán đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   226 p tgu 21/05/2023 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số