• Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 3+4 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 3+4 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 3+4 Thêm các đối tượng vào văn bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Bảng biểu; Đồ họa; Tạo chữ nghệ thuật; Tạo chữ cái lớn đầu đoạn văn bản; Soạn công thức toán học; Chèn ký tự đặc biệt; Chia cột tài liệu; Tạo đường viền khung cho văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p tgu 30/10/2022 9 0

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 2 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 2 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu phần mềm soạn thảo Microsoft Word; Một số thao tác soạn thảo cơ bản; Thao tác trên khối văn bản; Các kỹ năng định dạng văn bản, đoạn văn bản; Thiết lập Bullets và Numbering; Thiết lập Tab; Tạo và quản lý các Style; Tìm kiếm và thay thế văn bản. Mời các bạn...

   32 p tgu 30/10/2022 7 0

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 1 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 1 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Công nghệ thông tin và máy tính; Hệ điều hành; Soạn thảo tiếng việt; Sử dụng Windows Explorer; Làm việc với Control Panel; Thông tin và cách tìm kiếm thông tin trên Internet. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p tgu 30/10/2022 9 0

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 5 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 5 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy trình để in ấn; Tính năng Page Setup; Tiêu đề đầu, tiêu đề cuối trang; Chèn số trang tự động; Xem tài liệu trước khi in; Chuẩn bị dữ liệu; Soạn mẫu tài liệu trộn; Chèn các trường tin lên tài liệu; Thực hiện trộn; Thanh công cụ Maillings. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p tgu 30/10/2022 7 0

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 2 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 2 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Chương 2 giới thiệu về các đối tượng trong ASP.Net. Nội dung chính trong chương gồm: Đối tượng Response và Request, đối tượng Application và Session, đối tượng Server và Cookies, tập tin Global.asax và Web.config.

   31 p tgu 28/09/2022 10 0

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 1 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 1 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Chương 1 giới thiệu tổng quan về ASP.Net. Nội dung chính gồm có: Giới thiệu về ASP.Net và .Net Framework, tạo ứng dụng Web với Microsoft Visual 2005, các thành phần giao diện trên VS .Net, triển khai ứng dụng web. Mời tham khảo.

   56 p tgu 28/09/2022 10 0

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 3 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 3 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Chương 3 - Các điều khiển WebServer. Chương này cung cấp những kiến thức cơ bản sau: Tổng quan về ASP.Net Server Controls, HTML Server Control, Web Server Controls, các điều khiển khác, đối tượng ViewState. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p tgu 28/09/2022 11 0

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 4 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 4 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Chương 4 - Các điều khiển kiểm tra dữ liệu. Chương này trình bày những nội dung chủ yếu sau: Điều khiển Required Field Validator, điều khiển Compare Validator, điều khiển Range Validator, điều khiển Regular Expression Validator, điều khiển Custom Validator, điều khiển Validation Summary.

   19 p tgu 28/09/2022 10 0

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 5 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 5 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Chương 5 trang bị cho người học những kiến thức về các điều khiển liên kết cơ sở dữ liệu. Chương này gồm có 2 nội dung chính, đó là: Điều khiển kết nối cơ sở dữ liệu và điều khiển liên kết cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   73 p tgu 28/09/2022 12 0

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 6 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 6 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức về thiết kế layout. Những nội dung chính trong chương gồm: Web User controls, Master Pages, Themes Và Skin, Site Navigation Controls. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p tgu 28/09/2022 11 0

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 7 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 7 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Chương 7 - Lập trình Web Form Với ADO.Net. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về ADO.Net, các đối tượng trong ADO.Net, xây dựng lớp xử lý dữ liệu, xử lý giỏ hàng cho website thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p tgu 28/09/2022 10 0

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 8 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 8 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Chương 8 - Công nghệ và dịch vụ Web. Những nội dung chính trong chương gồm: giới thiệu các ứng dụng phân tán, kiến trúc hướng dịch vụ, Web service & lập trình Web service, giới thiệu Ajax, dùng Ajax với đối tượng XmlHttpRequest, dùng Ajax với thư viện AJax ASP.net. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p tgu 28/09/2022 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số