• Bài giảng Lập trình C: Chương 01 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 01 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 1 - Cấu trúc chung của chương trình C. Chương 1 gồm có các nội dung: Giới thiệu về ngôn ngữ C, các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C, cấu trúc chung của một chương trình C (viết trên DOS), các bước viết và chạy thử chương trình C. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p tgu 30/03/2021 59 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 07 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 07 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 7 - Con trỏ. Chương này gồm có các nội dung: Địa chỉ và con trỏ; con trỏ, mảng và xâu ký tự; quản lý bộ nhớ với hàm malloc() và free(); bài tập chương 7. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   56 p tgu 30/03/2021 57 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 05 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 05 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 5 - Kiểu mảng và xâu ký tự. Chương này trình bày những nội dung như: Khái niệm về kiểu mảng, khai báo biến mảng một chiều, truy nhập các phần tử của mảng một chiều, khởi tạo mảng một chiều, mảng nhiều chiều, chú ý về chỉ số của phần tử mảng, vào/ra với biến mảng,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   16 p tgu 30/03/2021 56 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 09 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 09 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 9 - Kiểu dữ liệu tệp. Chương 9 gồm có các nội dung: Giới thiệu về tệp, tệp nhị phân, tệp văn bản, truy nhập trực tiếp các phần tử của tệp, tệp không xác định kiểu dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   18 p tgu 30/03/2021 51 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 1: Mở đầu

  Chương này giới thiệu những phần cơ bản của một chương trình C++. Chúng ta sử dụng những ví dụ đơn giản để trình bày cấu trúc các chương trình C++ và cách thức biên dịch chúng. Các khái niệm cơ bản như là hằng, biến, và việc lưu trữ chúng trong bộ nhớ cũng sẽ được thảo luận trong chương này. Sau đây là một đặc tả sơ bộ về khái niệm...

   15 p tgu 30/03/2021 55 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 2: Biểu thức

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 2: Biểu thức

  C++ cung cấp các toán tử cho việc soạn thảo các biểu thức toán học, quan hệ, luận lý, trên bit, và điều kiện. Nó cũng cung cấp các toán tử cho ra các kết quả phụ hữu dụng như là gán, tăng, và giảm. Chương này giới thiệu các toán tử xây dựng sẵn cho việc soạn thảo các biểu thức. Một biểu thức là bất kỳ sự tính toán nào mà cho ra một giá trị.

   11 p tgu 30/03/2021 57 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 3: Lệnh

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 3: Lệnh

  Chương này giới thiệu các hình thức khác nhau của các câu lệnh C++ để soạn thảo chương trình. Các lệnh trình bày việc xây dựng các khối ở mức độ thấp nhất của một chương trình. Nói chung mỗi lệnh trình bày một bước tính toán có một tác động chính yếu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   13 p tgu 30/03/2021 45 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 5: Mảng, con trỏ, tham chiếu

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 5: Mảng, con trỏ, tham chiếu

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 5: Mảng, con trỏ, tham chiếu. Chương này giới thiệu về mảng, con trỏ, các kiểu dữ liệu tham chiếu và minh họa cách dùng chúng để định nghĩa các biến.

   16 p tgu 30/03/2021 48 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 4: Hàm

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 4: Hàm

  Chương này mô tả những hàm do người dùng định nghĩa như là một trong những khối chương trình C++. Hàm cung cấp một phương thức để đóng gói quá trình tính toán một cách dễ dàng để được sử dụng khi cần. Định nghĩa hàm gồm hai phần: giao diện và thân.

   12 p tgu 30/03/2021 41 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 6: Lập trình hướng đối tượng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 6: Lập trình hướng đối tượng

  Chương này giới thiệu những khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng. Các khái niệm cơ bản như lớp, đối tượng, thuộc tính, phương thức, thông điệp, và quan hệ của chúng sẽ được thảo luận trong phần này. Thêm vào đó là sự trình bày của những đặc điểm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng như tính bao gói, tính thừa kế,...

   12 p tgu 30/03/2021 48 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 8: Tái định nghĩa

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 8: Tái định nghĩa

  Chương 8 - Tái định nghĩa. Chương này thảo luận về tái định nghĩa hàm và toán tử trong C++. Thuật ngữ tái định nghĩa (overloading) nghĩa là ‘cung cấp nhiều định nghĩa’. Tái định nghĩa hàm liên quan đến việc định nghĩa các hàm riêng biệt chia sẻ cùng tên, mỗi hàm có một dấu hiệu duy nhất.

   24 p tgu 30/03/2021 48 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 7: Lớp

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 7: Lớp

  Chương này giới thiệu cấu trúc lớp C++ để định nghĩa các kiểu dữ liệu mới. Một kiểu dữ liệu mới gồm hai thành phần như sau: Đặc tả cụ thể cho các đối tượng của kiểu, tập các thao tác để thực thi các đối tượng.

   26 p tgu 30/03/2021 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số