Ebook Prepare for Toeic words and phrases: Phần 1 - Susan Chynwatermark

Cuốn sách Prepare for Toeic words and phrases là quyển sách hiếm có 750 từ và cụm từ thường gặp trong bài TOEIC, được giải thích rõ ràng, có ví dụ Tiếng việt, kèm thêm các từ đồng nghĩa, trái nghĩa và từ dễ gây nhầm lẫn. Phần 1 của cuốn sách cung cấp cho người học từ vựng của các chủ đề thường gặp trong bài thi Toeic như: thương mại tổng quát, hành chính văn phòng, nhân sự, mua hàng hay tài chính và ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.