Lựa chọn cấu trúc giếng khoan slimhole cho giai đoạn phát triển lồ B&48/95 và lô 52/97

Trong quá trình khoan phát triển mỏ tại Lô B&48/95 và Lô 52/97, việc nghiên cứu lựa chọn cấu trúc giếng khoan hợp lý là vô cùng cần thiết trên nhiều phương diện, góc độ . Kết hợp kinh nghiệm khoan ở vịnh Thái Lan và điều kiện đặc thù địa chất của mỏ, tác giả đã nghiên cứu đề xuất lựa chọn cấu trúc giếng khoan slim hole trong giai đoạn phát triển mỏ đảm bảo các chỉ tiêu về kinh tế, kỹ thuật và công nghệ.