Một số tình huống dạy học các học phần phương pháp dạy học môn Toán ở trường đại học theo tiếp cận năng lực thực hiện

Xây dựng chương trình đào tạo, thiết kế các hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện đang là xu thế chung hiện nay nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công việc. Bài viết đề xuất thiết kế một số tình huống dạy học các học phần Phương pháp dạy học môn Toán ở trường đại học nhằm phát triển năng lực thực hiện cho sinh viên ngành Sư phạm Toán.