Nghiên cứu ảnh hưởng chiều dày màng sơn khô đến tính năng chống ăn mòn kết cấu thép của hệ sơn Epoxy giàu kẽm - Polyurethane

Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng chiều dày màng sơn khô đến tính năng chống ăn mòn kết cấu thép của hệ sơn Epoxy giàu kẽm - Polyurethane trình bày: Giới thiệu kết quả nghiên cứu ảnh hưởng chiều dày màng sơn khô đến tính năng chống ăn mòn kết cấu thép của hệ sơn epoxy giàu kẽm - polyurethane theo phương pháp quy hoạch thực nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo