Nghiên cứu tính toán chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng cho tàu container và đưa ra các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm trên tàu

Bài viết giới thiệu kết quả tính toán và phân tích chỉ số hiệu quả năng lượng của tàu container đang khai thác với mục đích đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng của các thiết bị trên tàu, từ đó đưa ra các giải pháp để cải tiến về kết cấu và khai thác tàu nhằm giảm năng lượng tiêu thụ, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu về giảm thiểu ô nhiễm không khí do tàu biển tạo ra theo phụ lục VI trong Marpol 73/78.