• Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 2 Thu thập dữ liệu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Dữ liệu; Các phương pháp thu thập dữ liệu ban đầu; Điều tra thống kê; Các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p tgu 31/01/2023 16 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 1 Những vấn đề chung, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và vai trò của thống kê; Một số khái niệm thường dùng trong thống kê; Quy trình nghiên cứu thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

   5 p tgu 31/01/2023 12 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 3 Trình bày dữ liệu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân tổ; Bảng tần số; Bảng tần số kết hợp; Biểu đồ, đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p tgu 31/01/2023 12 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 6 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 6 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 6 Chỉ số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Chỉ số thời gian; Chỉ số không gian; Hệ thống chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p tgu 31/01/2023 11 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 4 Mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường, cung cấp cho người học những kiến thức như: Số tuyệt đối – số tương đối; Các đặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung; Các đặc trưng mô tả phân bố; Các đặc trưng phản ảnh phân tán; Sử dụng máy tính Casio; Các phân vị xác suất tham số. Mời các bạn cùng...

   31 p tgu 31/01/2023 12 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 5 Dãy số thời gian, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung; Các đặc trưng mô tả; Dự báo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p tgu 31/01/2023 11 0

 • Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 1 ước lượng tham số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về ước lượng; ước lượng một tham số tổng thể; ước lượng hai tham số tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p tgu 31/01/2023 12 0

 • Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 2 Kiểm định giả thuyết tham số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung; Kiểm định một tham số tổng thể; Kiểm định hai tham số tổng thể; Kiểm định số nhiều tham số tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p tgu 31/01/2023 15 0

 • Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 3 Kiểm định không tham số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung; Kiểm định Wilcoxon; Kiểm định Mann – Whitney; Kiểm định Kruskal – Wallis; Kiểm định Chi bình phương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p tgu 31/01/2023 12 0

 • Bài giảng Toán kinh tế 2: Chương 1 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Toán kinh tế 2: Chương 1 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Toán kinh tế 2: Chương 1 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội" được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu về thị trường tài chính; Vai trò và chức năng của thị trường tài chính; Tài sản tài chính; Hệ thống tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p tgu 31/01/2023 8 0

 • Bài giảng Toán kinh tế 2: Chương 2.2 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Toán kinh tế 2: Chương 2.2 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Toán kinh tế 2: Chương 2.2 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội" trình bày các kiến thức trọng tâm về chiết khấu theo lãi đơn gồm: Định nghĩa và các loại thương phiếu; Đặc điểm của thương phiếu; Những yếu tố cơ bản trong nghiệp vụ chiết khấu; Các loại chiết khấu; Thực hành về chiết khấu; Sự tương đương của các thương phiếu;... Mời...

   54 p tgu 31/01/2023 9 0

 • Bài giảng Toán kinh tế 2: Chương 2.1 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Toán kinh tế 2: Chương 2.1 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Toán kinh tế 2: Chương 2.1 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội" trình bày các kiến thức trọng tâm về lãi đơn bao gồm: Các công thức tính lãi và phương pháp thương mại trong bài toán tính lãi đơn. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm được nội dung chi tiết nhé!

   25 p tgu 31/01/2023 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số