• Giáo trình Toán chuyên đề

  Giáo trình Toán chuyên đề

  Giáo trình Toán chuyên đề cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Ma trận - định thức - hệ phương trình tuyến tính, biến cố ngẫu nhiên và xác suất của nó, đại lượng ngẫu nhiên và các quy luật phân phối xác suất, mẫu ngẫu nhiên - ước lượng tham số. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   156 p tgu 31/07/2021 30 0

 • Bài giảng Toán Kinh tế: Chương 3 - TS. Hà Văn Hiếu

  Bài giảng Toán Kinh tế: Chương 3 - TS. Hà Văn Hiếu

  Chương 3: Bài toán tối ưu trong kinh tế. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Mô hình tối ưu một mục tiêu, phương pháp Lagrange, mô hình hàm tiêu dùng của hộ gia đình, mô hình hàm sản xuất, giải bài toán tối ưu phi tuyến bằng Excel. Mời các bạn cùng tham khảo!

   182 p tgu 29/07/2021 32 0

 • Bài giảng Toán Kinh tế: Chương 1 - TS. Hà Văn Hiếu

  Bài giảng Toán Kinh tế: Chương 1 - TS. Hà Văn Hiếu

  Chương 1: Mô hình toán kinh tế - phương pháp mô hình. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Định nghĩa mô hình Toán kinh Tế, mô hình Quy hoạch tuyến tính, mô hình tĩnh - bài toán tối ưu, mô hình động. Mời các bạn cùng tham khảo!

   192 p tgu 29/07/2021 27 0

 • Bài giảng Toán Kinh tế: Chương 2 - TS. Hà Văn Hiếu

  Bài giảng Toán Kinh tế: Chương 2 - TS. Hà Văn Hiếu

  Chương 2: Quy hoạch tuyến tính, ứng dụng trong kinh tế. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lịch sử, thuật toán đơn hình, phương án cực biên suy biến, phương pháp đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   260 p tgu 29/07/2021 28 0

 • Bài giảng Toán Kinh tế: Chương 4 - TS. Hà Văn Hiếu

  Bài giảng Toán Kinh tế: Chương 4 - TS. Hà Văn Hiếu

  Chương 4: Mô hình kinh tế động. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phương trình vi phân, sai phân cấp 1, cấp 2, Mô hình cân bằng thị trường với cơ chế giá cả, Ôn tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   73 p tgu 29/07/2021 26 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 1: Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Sự kiện - Quan hệ giữa các sự kiện, giải tích kết hợp, khái niệm và các định nghĩa xác suất, công thức cộng và nhân xác suất, công thức Béc–nu–li. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p tgu 29/07/2021 27 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 3: Biến ngẫu nhiên nhiều chiều. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm và phân loại biến ngẫu nhiên nhiều chiều, bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc, hàm phân phối xác suất, hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều liên tục, tính độc lập của các biến...

   20 p tgu 29/07/2021 26 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Chương 2 - Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Định nghĩa và phân loại biến ngẫu nhiên, quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên, một số phân phối xác suất thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p tgu 29/07/2021 20 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 4: Thống kê - Ước lượng tham số. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Lý thuyết mẫu; ước điểm cho kỳ vọng, phương sai và tỷ lệ; phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p tgu 29/07/2021 20 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Một dạng khác của quy nạp thống kê là kiểm định giả thuyết thống kê. Đây là một phương pháp quan trọng cho phép giải quyết nhiều bài toán trong thực tế. Nội dung của kiểm định giả thuyết thống kê là dựa vào mẫu cụ thể và các quy tắc hay thủ tục quyết định dẫn đến bác bỏ hay chấp nhận giả thuyết của tổng thể. Mời các bạn cùng tham...

   23 p tgu 29/07/2021 25 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 6 - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 6 - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 6: Phụ lục các bảng số. Chương này gồm có các bảng phụ lục sau: Phụ lục 1: Giá trị hàm Gao-xơ; phụ lục 2: Giá trị hàm Láp-la-xơ; phụ lục 3: Giá trị hàm phân phối chuẩn tắc; phụ lục 4: Giá trị phân phối Student; phụ lục 5: Giá trị hàm khối lượng xác suất Poa-xông.

   8 p tgu 29/07/2021 17 0

 • Giáo trình môn học Toán kinh tế: Phần 1

  Giáo trình môn học Toán kinh tế: Phần 1

  Giáo trình môn học Toán kinh tế nhằm cung cấp cho người học những kiến thức để vận dụng toán học trong phân tích các mô hình kinh tế để từ đó hiểu rõ hơn các nguyên tắc và các quy luật kinh tế của nền kinh tế thị trường. Cấu trúc của giáo trình được tổ chức thành 4 chương, mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   50 p tgu 26/04/2021 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số