• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Công cụ phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Công cụ phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5 giới thiệu về công cụ phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tài chính. Các nội dung chính trong chương này gồm: Công cụ tài chính phái sinh, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p tgu 30/08/2021 16 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 11: Nguồn vốn dài hạn của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 11: Nguồn vốn dài hạn của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 11 cung cấp những kiến thức cơ bản về nguồn vốn dài hạn của doanh nghiệp. Trong chương này người học tìm hiểu các nội dung chủ yếu sau: Nguồn vốn bên trong, nguồn vốn bên ngoài, cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, vay dài hạn, thuê tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p tgu 30/08/2021 15 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 10: Nguồn vốn và nguồn vốn ngắn hạn của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 10: Nguồn vốn và nguồn vốn ngắn hạn của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 10 trình bày về nguồn vốn và nguồn vốn ngắn hạn của doanh nghiệp. Các nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Nguồn vốn của doanh nghiệp, nguồn vốn ngắn hạn của doanh nghiệp, những điểm lợi và bất lợi sử dụng nguồn vốn ngắn hạn.

   29 p tgu 30/08/2021 12 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 12: Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 12: Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 12 trang bị cho người học những kiến thức về chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp. Những nội dung chính cần nắm bắt trong chương này gồm: Tổng quan về chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp, chi phí sử dụng vốn của từng nguồn tài trợ riêng biệt, chi phí sử dụng vốn bình quân, chi phí sử dụng vốn cận biên.

   31 p tgu 30/08/2021 10 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 16: Quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 16: Quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 16 trang bị cho người học những hiểu biết về quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Trong chương này trình bày các nội dung cụ thể như: Tổng quan về vốn kinh doanh của doanh nghiệp, vốn cố định và quản trị vốn cố định, vốn lưu động và quản trị vốn lưu động.

   55 p tgu 30/08/2021 9 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 19: Giá trị doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 19: Giá trị doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 19 trình bày về giá trị doanh nghiệp thông qua những nội dung cụ thể như: Giá trị doanh nghiệp, sự cần thiết xác định giá trị doanh nghiệp, các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp, những phương pháp làm tăng giá trị doanh nghiệp. Mời tham khảo.

   49 p tgu 30/08/2021 8 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 18: Kế hoạch tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 18: Kế hoạch tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 18 trình bày về kế hoạch tài chính doanh nghiệp. Các nội dung cần làm rõ trong chương này gồm: Khái niệm và nội dung kế hoạch hóa tài chính, căn cứ lập kế hoạch tài chính, phương pháp lập kế hoạch tài chính dài hạn, phương pháp dự báo nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn.

   32 p tgu 30/08/2021 8 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 20: Tài chính trong sáp nhập, hợp nhất và phá sản doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 20: Tài chính trong sáp nhập, hợp nhất và phá sản doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 20 cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tài chính trong sáp nhập, hợp nhất và phá sản doanh nghiệp. Các nội dung chính trong chương gồm: Sáp nhập, hợp nhất và mua lại doanh nghiệp; xác định giá trị gia tang khi sáp nhập và mua lại doanh nghiệp; xác định giá trị công ty sau khi mua lại công ty khác;...và các nội...

   42 p tgu 30/08/2021 7 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 17: Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 17: Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 17 cung cấp các kiến thức về quản trị dòng tiền của doanh nghiệp. Trong chương này sinh viên sẽ tìm hiểu về: Dòng tiền của doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp, quản trị dòng tiền của doanh nghiệp. Mời tham khảo.

   29 p tgu 30/08/2021 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số