• Giáo trình Triết học Mác-Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)

  Giáo trình Triết học Mác-Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)

  Giáo trình Triết học Mác-Lênin trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản về triết học nói chung, những điều kiện ra đời của triết học Mác - Lênin. Đồng thời, giúp sinh viên nhận thức được thực chất cuộc cách mạng trong triết học do C. Mác và Ph. Ăngghen thực hiện và các giai đoạn hình thành, phát triển triết học Mác - Lênin; vai trò của triết...

   220 p tgu 28/12/2021 113 1

 • Bài giảng Triết học

  Bài giảng Triết học

  "Bài giảng Triết học" có bố cục gồm 4 chương được trình bày theo thứ tự như sau: Chương 1 - Khái lược về triết học; Chương 2 - Triết học Mác – Lênin; Chương 3 - Mối quan hệ giữa triết học và các khoa học; Chương 4 - Vai trò của khoa học – công nghệ trong sự phát triển xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p tgu 29/07/2021 237 5

 • Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 1 - Ngô Quế Lân

  Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 1 - Ngô Quế Lân

  Chương 1 Đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tài liệu và phương pháp học tập, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, vị trí và vai trò của học phần, đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị, phương pháp nghiên cứu kinh tế chính trị.

   10 p tgu 29/07/2021 176 0

 • Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 2 (Phần 2) - Ngô Quế Lân

  Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 2 (Phần 2) - Ngô Quế Lân

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lượng giá trị hàng hóa, nguyên nhân dẫn đến sự hình thành tiền tệ trong lịch sử, bốn hình thái đo lường giá trị, các chức năng cơ bản của tiền. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   11 p tgu 29/07/2021 149 0

 • Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 2 (Phần 1) - Ngô Quế Lân

  Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 2 (Phần 1) - Ngô Quế Lân

  Chương 2: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, điều kiện tồn tại và phát triển, mâu thuẫn cơ bản, ưu thế của nền sản xuất hàng hóa; khái niệm, hai thuộc tính của hàng hóa, lượng giá trị hàng hóa; lịch sử ra đời, bản chất của tiền, các...

   10 p tgu 29/07/2021 125 0

 • Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 2 (Phần 3) - Ngô Quế Lân

  Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 2 (Phần 3) - Ngô Quế Lân

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thị trường & chủ thể tham gia thị trường, một số quy luật của thị trường, cơ chế thị trường & kinh tế thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   10 p tgu 29/07/2021 133 0

 • Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 3 (Phần 2) - Ngô Quế Lân

  Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 3 (Phần 2) - Ngô Quế Lân

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Hai phương pháp nâng cao tỷ suất giá trị thặng dư, giá trị thặng dư siêu ngạch, quy luật giá trị thặng dư, quy luật tích lũy tư bản, quy luật cấu tạo hữu cơ tư bản (C/V ) ngày càng tăng,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   7 p tgu 29/07/2021 167 0

 • Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 3 (Phần 1) - Ngô Quế Lân

  Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 3 (Phần 1) - Ngô Quế Lân

  Chương 3: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sự chuyển hóa tiền thành tư bản, quá trình sản xuất giá trị thặng dư, một số quy luật của chủ nghĩa tư bản, các hình thái biểu hiện của tư bản và giá trị thặng dư, sự phân chia giá trị thặng dư giữa các loại...

   9 p tgu 29/07/2021 169 0

 • Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 3 (Phần 3) - Ngô Quế Lân

  Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 3 (Phần 3) - Ngô Quế Lân

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Chi phí sản xuất Tư bản chủ nghĩa (K), lợi nhuận (P), tỷ suất lợi nhuận (P’), sự cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành nên tỷ suất lợi nhuận bình quân & lợi nhuận bình quân, tư bản thương nghiệp & lợi nhuận thương nghiệp, tư bản cho vay & lợi tức cho vay,…

   11 p tgu 29/07/2021 161 0

 • Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 4 (Phần 2) - Ngô Quế Lân

  Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 4 (Phần 2) - Ngô Quế Lân

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sự hình thành các tổ chức độc quyền, tư bản tài chính và các trùm tài phiệt, xuất khẩu tư bản, sự phân chia thị trường thế giới giữa các liên minh độc quyền, sự phân chia lãnh thổ thế giới giữa các cường quốc.

   10 p tgu 29/07/2021 118 0

 • Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 4 (Phần 1) - Ngô Quế Lân

  Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 4 (Phần 1) - Ngô Quế Lân

  Chương 4 - Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái quát lại một số vấn đề về cạnh tranh, độc quyền trong nền kinh tế thị trường, năm đặc điểm của CNTB độc quyền.

   11 p tgu 29/07/2021 116 0

 • Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 5 (Phần 1) - Ngô Quế Lân

  Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 5 (Phần 1) - Ngô Quế Lân

  Chương 5 - Kinh tế thị trường định hướng XHCN & quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm & đặc trưng của nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; hoàn thiện thể chế Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

   6 p tgu 29/07/2021 114 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số