• Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị): Phần 1

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin" trình bày các nội dung: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin, kinh tế thị trường và các quy luật kinh tế cơ bản của kinh tế thị trường; lý luận của C. Mác về giá trị thặng dư và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế...

   240 p tgu 25/07/2023 25 0

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị): Phần 2

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin" trình bày các nội dung: Lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lợi ích kinh tế và đảm bảo hài hòa các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam; hội nhập kinh tế quốc tế và xây...

   199 p tgu 25/07/2023 21 0

 • Giáo trình Chính trị học: Phần 1

  Giáo trình Chính trị học: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Chính trị học" trình bày các nội dung: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của chính trị học, các học thuyết chính trị căn bản, quyền lực chính trị, đảng phái chính trị, bầu cử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   173 p tgu 25/07/2023 54 0

 • Giáo trình Chính trị học: Phần 2

  Giáo trình Chính trị học: Phần 2

  Nố tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Chính trị học" trình bày các nội dung: Các hình thức chính quyền, chính khách, chính sách công, văn hóa chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   316 p tgu 25/07/2023 23 0

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 2 - GS. TS. Đỗ Nguyên Phương

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 2 - GS. TS. Đỗ Nguyên Phương

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: liên minh giữa công nhân với nông dân và tri thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa xã hội với vấn đề dân tộc; chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội với vấn đề con...

   283 p tgu 21/05/2023 12 0

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1 - GS. TS. Đỗ Nguyên Phương

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1 - GS. TS. Đỗ Nguyên Phương

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Vị trí, đối tượng, phương pháp của chủ nghĩa xã hội khoa học; lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng; sự hình thành và các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân;...Mời các bạn...

   278 p tgu 21/05/2023 11 0

 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 2)" trình bày những nội dung về: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc - thành tựu và kinh nghiệm; Đảng lãnh đạo đưa cả nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975 - 1985); Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng và sự nghiệp đổi mới toàn...

   100 p tgu 21/05/2023 12 0

 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 2)" tiếp tục trình bày những nội dung về: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước (2001-2005); Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Đường lối xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, tiếp tục đẩy mạnh...

   116 p tgu 21/05/2023 10 0

 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 1)" trình bày những nội dung về: đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, phương pháp của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời; Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân (9-1945 -...

   120 p tgu 21/05/2023 10 0

 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 1): Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 1)" tiếp tục trình bày những nội dung về: Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đánh bại chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ ở miền Nam (1961-1965); Đảng lãnh đạo xây dựng miền bắc xã hội chủ nghĩa trong điều kiện chiến tranh, đánh bại chiến...

   96 p tgu 21/05/2023 9 0

 • Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử cách mạng, đặc biệt là đường lối ở các lĩnh vực cơ bản trong thời kỳ đổi mới. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng...

   71 p tgu 27/03/2023 13 0

 • Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam" trình bày các nội dung: Đường lối công nghiệp hóa; đường lối xây đựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đường lối xây dựng hệ thống chính trị; đường lối xây dựng, phát triến nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã...

   78 p tgu 27/03/2023 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=tgu