• Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 2 - GS. TS. Đỗ Nguyên Phương

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 2 - GS. TS. Đỗ Nguyên Phương

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: liên minh giữa công nhân với nông dân và tri thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa xã hội với vấn đề dân tộc; chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội với vấn đề con...

   283 p tgu 21/05/2023 5 0

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1 - GS. TS. Đỗ Nguyên Phương

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1 - GS. TS. Đỗ Nguyên Phương

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Vị trí, đối tượng, phương pháp của chủ nghĩa xã hội khoa học; lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng; sự hình thành và các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân;...Mời các bạn...

   278 p tgu 21/05/2023 4 0

 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 2)" trình bày những nội dung về: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc - thành tựu và kinh nghiệm; Đảng lãnh đạo đưa cả nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975 - 1985); Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng và sự nghiệp đổi mới toàn...

   100 p tgu 21/05/2023 4 0

 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 2)" tiếp tục trình bày những nội dung về: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước (2001-2005); Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Đường lối xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, tiếp tục đẩy mạnh...

   116 p tgu 21/05/2023 3 0

 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 1)" trình bày những nội dung về: đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, phương pháp của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời; Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân (9-1945 -...

   120 p tgu 21/05/2023 4 0

 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 1): Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 1)" tiếp tục trình bày những nội dung về: Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đánh bại chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ ở miền Nam (1961-1965); Đảng lãnh đạo xây dựng miền bắc xã hội chủ nghĩa trong điều kiện chiến tranh, đánh bại chiến...

   96 p tgu 21/05/2023 3 0

 • Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử cách mạng, đặc biệt là đường lối ở các lĩnh vực cơ bản trong thời kỳ đổi mới. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng...

   71 p tgu 27/03/2023 7 0

 • Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam" trình bày các nội dung: Đường lối công nghiệp hóa; đường lối xây đựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đường lối xây dựng hệ thống chính trị; đường lối xây dựng, phát triến nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã...

   78 p tgu 27/03/2023 5 0

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập VI: Từ 1945 đến 1954): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập VI: Từ 1945 đến 1954): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập 6: Từ 1945 đến 1954: Phần 1 gồm có 2 chương. Trong đó chương 1 đề cập đến tình hình Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ hai và Cách mạng tháng Tám 1945; bước đầu công cuộc xây dựng chính quyền, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân. Chương 2 đề cập đến âm mưu, hành động chiến tranh của Pháp, cuộc kháng chiến...

   117 p tgu 29/12/2022 12 0

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập VI: Từ 1945 đến 1954): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập VI: Từ 1945 đến 1954): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập 6: Từ 1945 đến 1954): Phần 2 gồm có những sự kiện lịch sử như: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953); Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   88 p tgu 29/12/2022 12 0

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập IV: Từ 1858 đến 1918): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập IV: Từ 1858 đến 1918): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập IV: Từ 1858 đến 1918): Phần 1 gồm có 3 chương sau: Chương 1 Việt Nam trong giai đoạn đầu cuộc xâm lược của liên quân Pháp - Tay Ban Nha (1858 - 1867); Chương 2 Việt Nam từ 1867 đến 1874; Chương 3 Việt Nam từ 1874 đến 1884. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   165 p tgu 29/12/2022 11 0

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập IV: Từ 1858 đến 1918): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập IV: Từ 1858 đến 1918): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập IV: Từ 1858 đến 1918): Phần 2 gồm có 3 chương: Chương 4 Việt Nam từ 1885 đến cuối thế kỉ XIX; chương 5 Việt Nam từ 1897 đến 1914; chương 6 Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   195 p tgu 29/12/2022 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số