• Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học – không chuyên lý luận chính trị): Phần 1 gồm 3 chương với các nội dung nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

   65 p tgu 31/10/2020 256 0

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 2

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 2

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học – không chuyên lý luận chính trị) Phần 2 được nối tiếp phần 1, gồm các nội dung dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời gian...

   78 p tgu 31/10/2020 222 0

 • Ebook Hướng dẫn ôn và thi môn Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

  Ebook Hướng dẫn ôn và thi môn Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

  Tài liệu Hướng dẫn ôn và thi môn Lý luận chung về nhà nước và pháp luật có nội dung trình bày về đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lý luận chung về nhà nước và pháp luật, nguồn gốc và kiểu nhà nước, bộ máy nhà nước, hình thức nhà nước, pháp luật trong hệ thống công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo...

   248 p tgu 30/11/2020 104 0

 • Giáo trình môn học Giáo dục chính trị: Phần 2

  Giáo trình môn học Giáo dục chính trị: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình môn học Giáo dục chính trị trang bị cho người học những kiến thức về: Đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện...

   84 p tgu 31/05/2021 71 0

 • Giáo trình môn học Giáo dục chính trị: Phần 1

  Giáo trình môn học Giáo dục chính trị: Phần 1

  Môn học Giáo dục chính trị trình độ cao đẳng bao gồm các nội dung về khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường...

   78 p tgu 31/05/2021 64 0

 • Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh: Phần 2

  Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình gồm có những bài học về: Đội ngũ đơn vị, giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh, kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 để biết thêm các nội dung chi tiết.

   110 p tgu 31/05/2021 56 0

 • Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh: Phần 1

  Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh: Phần 1

  Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng giúp người học có những kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang...

   104 p tgu 31/05/2021 71 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số