• Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 1 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 1 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 1: Sinh học - Khoa học về sự sống" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của sự sống, các mức độ của sự sống, sự đa dạng và tính thống nhất của sự sống, các tính chất đặc trưng và biểu hiện của sự sống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p tgu 26/04/2021 4 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 2 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 2 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 2: Cơ sở hóa học của sự sống" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tố trong cơ thể sống, các chất vô cơ, các chất hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p tgu 26/04/2021 4 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 3 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 3 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 3: Cấu trúc tế bào" cung cấp cho người học các kiến thức: Học thuyết tế bào, tế bào Prokaryote, tế bào Eukaryote, bộ khung sườn, các cấu trúc vận động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p tgu 26/04/2021 3 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 4 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 4 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 4: Năng lượng và sự trao đổi chất của tế bào" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạt động trao đổi chất của tế bào, phân loại sinh vật dựa trên hoạt động dinh dưỡng, ATP - người cung cấp năng lượng chủ yếu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p tgu 26/04/2021 3 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 5 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 5 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 5: Hô hấp tế bào" cung cấp cho người học các kiến thức: Hô hấp tế bào, lên men. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn học này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   19 p tgu 26/04/2021 2 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 6 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 6 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 6: Quang hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về quang hợp, sắc tố quang hợp, hai giai đoạn quang hợp. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn học này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   16 p tgu 26/04/2021 3 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 2): Chương 7 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 2): Chương 7 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 2) - Chương 7: Sự sinh tổng hợp protein" cung cấp cho người học các kiến thức: Vật chất di truyền, quá trình sao chép ADN, quá trình phiên mã, sự dịch mã. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p tgu 26/04/2021 4 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3): Chương 8 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3): Chương 8 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 8: Cấu trúc của thực vật" cung cấp cho người học các kiến thức: các loại mô ở thực vật, rễ, thân, lá. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn học này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   20 p tgu 26/04/2021 3 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3): Chương 9 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3): Chương 9 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 9: Sự sinh sản, tăng trưởng và phát triển ở thực vật" trình bày các nội dung: Chu trình sinh trưởng ở thực vật, hoạt động sinh sản, sự sinh trưởng ở thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p tgu 26/04/2021 3 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3): Chương 10 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3): Chương 10 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 10: Sự vận chuyển vật chất ở thực vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tắc của sự vận chuyển nước, sự vận chuyển nước và muối khoáng trong mạch mộc, sự vận chuyển của chất hữu cơ trong mô Libe,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p tgu 26/04/2021 3 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3): Chương 11 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3): Chương 11 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 11: Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật" cung cấp cho người học một số chất điều hòa sinh trưởng ở thực vật như: Auxin, gibberellin, cytokinin, acid abscisic, ethylene. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p tgu 26/04/2021 3 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3): Chương 12 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3): Chương 12 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 12: Cấu trúc của thực vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Rễ, thân, lá. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn học này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   41 p tgu 26/04/2021 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số