• Ebook Hướng dẫn ôn và thi môn Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

  Ebook Hướng dẫn ôn và thi môn Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

  Tài liệu Hướng dẫn ôn và thi môn Lý luận chung về nhà nước và pháp luật có nội dung trình bày về đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lý luận chung về nhà nước và pháp luật, nguồn gốc và kiểu nhà nước, bộ máy nhà nước, hình thức nhà nước, pháp luật trong hệ thống công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo...

   248 p tgu 30/11/2020 15 0

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 2

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 2

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học – không chuyên lý luận chính trị) Phần 2 được nối tiếp phần 1, gồm các nội dung dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời gian...

   78 p tgu 31/10/2020 54 0

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học – không chuyên lý luận chính trị): Phần 1 gồm 3 chương với các nội dung nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

   65 p tgu 31/10/2020 60 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp đến các bạn với những kiến thức nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá...

   147 p tgu 31/10/2020 30 0

 • Bài giảng Chính trị - Bài 4: Đặc trưng và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Bài giảng Chính trị - Bài 4: Đặc trưng và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Bài giảng "Chính trị - Bài 4: Đặc trưng và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" thông tin đến các bạn những kiến thức về đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

   20 p tgu 31/08/2020 57 1

 • Bài giảng Chính trị - Bài 7: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Bài giảng Chính trị - Bài 7: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Bài giảng Chính trị - "Bài 7: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trình bày bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   11 p tgu 31/08/2020 50 1

 • Bài giảng Chính trị - Bài 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam

  Bài giảng Chính trị - Bài 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam

  Bài giảng "Chính trị - Bài 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam" trình bày nội dung của chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay; giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay.

   33 p tgu 31/08/2020 44 1

 • Bài giảng Chính trị - Bài 6: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay

  Bài giảng Chính trị - Bài 6: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay

  Bài giảng "Chính trị - Bài 6: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay" trình bày bối cảnh Việt Nam và quốc tế; quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh; quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại.

   15 p tgu 31/08/2020 49 1

 • Bài giảng Chính trị - Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin

  Bài giảng Chính trị - Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin

  Bài giảng "Chính trị - Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin" gồm 3 chương với các nội dung khái niệm chủ nghĩa Mác – Lênin; một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin; vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin.

   108 p tgu 31/08/2020 54 1

 • Bài giảng Chính trị - Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh

  Bài giảng Chính trị - Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Chính trị - Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh" với các nội dung khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

   59 p tgu 31/08/2020 45 1

 • Bài giảng Chính trị - Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

  Bài giảng Chính trị - Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

  Bài giảng "Chính trị - Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng" trình bày sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

   24 p tgu 31/08/2020 63 1

 • Bài giảng Chính trị - Bài 8: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc

  Bài giảng Chính trị - Bài 8: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc

  Bài giảng "Chính trị - Bài 8: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc" với các nội dung tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc....

   15 p tgu 31/08/2020 47 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số