• Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 1 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 1 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 1 - Giới thiệu chung. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Máy tính và phân loại máy tính, khái niệm kiến trúc máy tính, sự tiến hóa của công nghệ máy tính, hiệu năng máy tính.

   41 p tgu 30/05/2021 31 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 2 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 2 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 2 - Cơ bản về logic số. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các hệ đếm cơ bản, đại số boole, các cổng logic, mạch tổ hợp, mạch dãy. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   47 p tgu 30/05/2021 28 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 3 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 3 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 3 - Hệ thống máy tính. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các thành phần cơ bản của máy tính, hoạt động cơ bản của máy tính, bus máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   45 p tgu 30/05/2021 29 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 4 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 4 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 4 - Số học máy tính. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Biểu diễn số nguyên, phép cộng và phép trừ số nguyên, phép nhân và phép chia số nguyên, số dấu phẩy động.

   60 p tgu 30/05/2021 30 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 5 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 5 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 5 - Kiến trúc tập lệnh. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu chung về kiến trúc tập lệnh, lệnh hợp ngữ và toán hạng, mã máy, cơ bản về lập trình hợp ngữ, các phương pháp định địa chỉ, dịch và chạy chương trình hợp ngữ.

   116 p tgu 30/05/2021 30 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 6 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 6 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 6 - Bộ xử lý. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổ chức của CPU, thiết kế đơn vị điều khiển, kỹ thuật đường ống lệnh, ví dụ thiết kế bộ xử lý theo kiến trúc MIPS. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p tgu 30/05/2021 30 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 7 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 7 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 7 - Bộ nhớ máy tính. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổng quan hệ thống nhớ, bộ nhớ chính, bộ nhớ đệm (cache), bộ nhớ ngoài, bộ nhớ ảo. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   80 p tgu 30/05/2021 29 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 8 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 8 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 8 - Hệ thống vào-ra. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổng quan về hệ thống vào-ra, các phương pháp điều khiển vào-ra, nối ghép thiết bị vào-ra. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   49 p tgu 30/05/2021 27 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 9 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 9 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 9 - Các kiến trúc song song. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phân loại kiến trúc máy tính, đa xử lý bộ nhớ dùng chung, đa xử lý bộ nhớ phân tán, bộ xử lý đồ họa đa dụng.

   32 p tgu 30/05/2021 27 0

 • Giáo trình môn học Lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  Giáo trình môn học Lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  Giáo trình này cung cấp cho sinh viên các kiến thức từ cơ bản cho đến một số kỹ thuật nâng cao về phương pháp lập trình hướng đối tượng. Giáo trình gồm có 2 phần với 13 chương, phần 1 giáo trình gồm có những nội dung: Mở đầu, ngôn ngữ lập trình java, lớp và đối tượng, biến và các kiểu dữ liệu, hành vi của đối tượng, sử dụng thư viện...

   142 p tgu 26/04/2021 42 0

 • Giáo trình môn học Lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Giáo trình môn học Lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Lập trình hướng đối tượng cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Vòng đời của đối tượng, thành viên lớp và thành viên thực thể, ngoại lệ, chuỗi hóa đối tượng và vào ra file, lập trình tổng quát và các lớp collection. Mời các bạn cùng tham khảo.

   99 p tgu 26/04/2021 38 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 04 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 04 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 4 - Lệnh vào/ra dữ liệu và các cấu trúc điều khiển chương trình. Chương 4 gồm có các nội dung: Lệnh vào/ra dữ liệu, lệnh lựa chọn, lệnh lặp, lệnh break và continue. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   21 p tgu 30/03/2021 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số