• Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 1 - ThS. Nghiêm Phúc Hiếu

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 1 - ThS. Nghiêm Phúc Hiếu

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 1 Những vấn đề chung của thống kê, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về thống kê; Đối tượng nghiên cứu của nguyên lý thống kê; Một số khái niệm và phạm trù thường sử dụng trong thống kê; Quá trình nghiên cứu thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p tgu 23/11/2023 4 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 3 - ThS. Nghiêm Phúc Hiếu

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 3 - ThS. Nghiêm Phúc Hiếu

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 3 Phân tổ thống kê, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm phân tổ thống kê. Ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tổ thống kê; Tiêu thức phân tổ thống kê – Lựa chọn tiêu thức phân tổ thống kê bản chất; Xác định số tổ cần thiết và khoảng cách tổ; Kỹ thuật trình bày kết quả tổng hợp tài...

   57 p tgu 23/11/2023 5 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 2 - ThS. Nghiêm Phúc Hiếu

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 2 - ThS. Nghiêm Phúc Hiếu

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 2 Quá trình nghiên cứu thống kê, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý nghĩa và nhiệm vụ của điều tra thống kê; Các loại điều tra thống kê; Các phương pháp điều tra thống kê; Sai số trong điều tra thống kê; Xây dựng phương án điều tra thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p tgu 23/11/2023 4 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 4 - ThS. Nghiêm Phúc Hiếu

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 4 - ThS. Nghiêm Phúc Hiếu

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 4 Các chỉ tiêu phản ánh mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Số tuyệt đối trong thống kê; Số tương đối trong thống kê; Số bình quân; Số mốt (Mode); Số trung vị; Các chỉ tiêu đo lường độ phân tán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   143 p tgu 23/11/2023 4 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Ước lượng điểm - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Ước lượng điểm - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Ước lượng gồm có những nội dung chính sau: Ước lượng điểm, các tiêu chuẩn ước lượng, các phương pháp ước lượng điểm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   9 p tgu 26/10/2023 31 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Biến ngẫu nhiên - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Biến ngẫu nhiên - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê về Biến ngẫu nhiên gồm có những nội dung chính sau: Định nghĩa biến ngẫu nhiên, phân loại biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất, bảng phân phối xác suất, hàm phân phối xác suất, hàm mật độ xác suất, các tham số đặc trưng.

   9 p tgu 26/10/2023 35 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Phân phối mẫu - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Phân phối mẫu - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Phân phối mẫu trình bày những nội dung chính sau: Mẫu ngẫu nhiên, thống kê, phân phối mẫu, phân phối mẫu của trung bình và phương sai, phân phối mẫu của tỷ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p tgu 26/10/2023 30 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Khoảng tin cậy - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Khoảng tin cậy - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Khoảng tin cậy gồm có những nội dung chính sau: Khoảng tin cậy cho trung bình, khoảng tin cậy cho tỷ lệ, xác định kích thước mẫu, xác định độ tin cậy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p tgu 26/10/2023 27 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Một số phân phối xác suất thông dụng - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Một số phân phối xác suất thông dụng - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Một số phân phối xác suất thông dụng gồm có những nội dung chính sau: Phân phối bernoulli, phân phối nhị thức, phân phối siêu bội, phân phối poisson, phân phối đều, phân phối chuẩn, phân phối gamma, phân phối chi bình phương, phân phối student, phân phối fisher.

   19 p tgu 26/10/2023 32 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Biến cố và xác suất - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Biến cố và xác suất - Nguyễn Văn Thìn

  "Bài giảng Xác suất thống kê: Biến cố và xác suất" trình bày những nội dung chính sau: Biến cố ngẫu nhiên, các phép toán trên các biến cố, xác suất của biến cố. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   12 p tgu 26/10/2023 27 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Kiểm định giả thuyết thống kê - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Kiểm định giả thuyết thống kê - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Kiểm định giả thuyết thống kê gồm có những nội dung chính: Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê, kiểm định tham số, kiểm định giả thuyết cho trường hợp một mẫu, kiểm định giả thuyết cho trường hợp hai mẫu độc lập, so sánh hai mẫu không độc lập, kiểm định chi bình phương (goodness-of-fit-test).

   25 p tgu 26/10/2023 25 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Tập hợp giải tích tổ hợp - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Tập hợp giải tích tổ hợp - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Tập hợp giải tích tổ hợp cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Khái niệm về tập hợp, biểu diễn tập hợp, quan hệ giữa các tập hợp, các phép toán trên các tập hợp, quy tắc cộng, quy tắc nhân, tính chất của một nhóm, chỉnh hợp (arrangement), hoán vị (permutation),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p tgu 26/10/2023 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=tgu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERtgu287630vi