Bài giảng Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường - Chương 6: Xử lý sinh học kỵ khí UASB

Bài giảng Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường - Chương 6: Xử lý sinh học kỵ khí UASB có nội dung trình bày về lịch sử phát triển của xử lý sinh học kỵ khí, ưu và nhược điểm của xử lý sinh học kỵ khí, so sánh cân bằng COD của xử lý hiếu khí và kỵ khí, quá trình phân hủy kỵ khí chất hữu cơ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết dội dung bài giảng.