Bài giảng Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường - Chương 7: Phân hủy sinh học chất thải rắn

Bài giảng Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường - Chương 7: Phân hủy sinh học chất thải rắn có nội dung trình bày về các dòng vật chất chính trong quá trình xử lý sinh học chất hữu cơ trong chất thải rắn đô thị, sản xuất phân compost bằng phương pháp ủ hiếu khí,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết dội dung bài giảng.