Bài giảng Chính trị - Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin

Bài giảng "Chính trị - Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin" gồm 3 chương với các nội dung khái niệm chủ nghĩa Mác – Lênin; một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin; vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)