Bài giảng Chính trị - Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Bài giảng "Chính trị - Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng" trình bày sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.