Bài giảng Chính trị - Bài 4: Đặc trưng và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Bài giảng "Chính trị - Bài 4: Đặc trưng và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" thông tin đến các bạn những kiến thức về đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)