Bài giảng Chính trị - Bài 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam

Bài giảng "Chính trị - Bài 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam" trình bày nội dung của chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay; giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay.