Bài giảng Chính trị - Bài 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam

Bài giảng "Chính trị - Bài 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam" trình bày nội dung của chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay; giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)