Bài giảng Chính trị - Bài 6: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay

Bài giảng "Chính trị - Bài 6: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay" trình bày bối cảnh Việt Nam và quốc tế; quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh; quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại.