Bài giảng Chính trị - Bài 7: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài giảng Chính trị - "Bài 7: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trình bày bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.