Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp đến các bạn với những kiến thức nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!