Bài giảng Công nghệ Java: Bài 4.1 - Nguyễn Hữu Thể

Bài 4.1: JSP - Standard Tag Library (JSTL). Nội dung trình bày trong chương này gồm có: JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL), các thẻ cơ bản (Core Tags), các thẻ định dạng và địa phương hóa (Formatting and Localization Tags), các thẻ SQL (SQL Tags),... Mời các bạn cùng tham khảo.