Bài giảng Công nghệ Java: Bài 4.2 - Nguyễn Hữu Thể

Bài giảng này tiếp tục cung cấp cho người học kiến thức về JSP - Standard Tag Library (JSTL). Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Các thẻ cơ bản (Core Tags), các thẻ định dạng (formatting and localization tags), các thẻ XML (XML Tags),... Mời các bạn cùng tham khảo.