Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 1 - Nguyễn Đình Quốc Cường

Bài giảng "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng" giới thiệu hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam, hội nghị thành lập Đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng