Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 6 - Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 6 - Đường lối xây dựng hệ thống chính trị trình bày về đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1945 – 1989); đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới 1989 đến nay.