Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương mở đầu - Nguyễn Đình Quốc Cường

Bài giảng "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu tới các bạn về đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.