Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương mở đầu - ThS. Hoàng Trang

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương mở đầu - ThS. Hoàng Trang giới thiệu tới các bạn về đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.