Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 4

Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 4 trình bày về đường lối công nghiệp hóa. Bài giảng bao gồm những nội dung về công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới; công nghiệp hóa - hiện đại hóa thời kỳ đổi mới. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.