Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chuyên đề 2: Đường lối công nghiệp hóa

Nội dung Chuyên đề 2: Đường lối công nghiệp hóa cung cấp cho sinh viên một số vấn đề lý luận về CNH, HĐH; CNH thời kỳ trước đổi mới (1960 – 1986); CNH, HĐH thời kỳ đổi mới.