Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chuyên đề 2: Đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân

Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chuyên đề 2: Đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân trình bày một số vấn đề lý luận về công nghiệp hóa, hiện đại hóa; công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.