Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chuyên đề 3: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

Nội dung Chuyên đề 3: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị trình bày lý luận chung, đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1945 – 1989), đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.