Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chuyên đề 4: Đường lối hội nhập kinh tế quốc tế

Bài giảng trình bày các nội dung: Quan niệm về hội nhập kinh tế quốc tế, quá trình hình thành và phát triển đường lối hội nhập kinh tế quốc tế, nội dung đường lối hội nhập kinh tế quốc tế.