Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chuyên đề 4: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

Nội dung Chuyên đề 4: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội trình bày đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa của đảng; quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)