Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - TS. Trần Công Án

Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tệp tin trình bày các nội dung: Các khái niệm cơ bản, các phương pháp truy cập tập tin, mô hình tổ chức và quản lý tập tin, cài đặt hệ thống tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)