Bài giảng Hướng dẫn vẽ Pareto offiice 2003

Biểu đồ Pareto là loại biểu đồ phản ánh các nguyên nhân gây ra vấn đề được sắp xếp theo các tỷ lệ và mức độ ảnh hưởng tác động của các nguyên nhân đến vấn đề, qua đó giúp bạn đưa ra các quyết định khắc phục vấn đề một cách hữu hiệu. Mời các bạn tham khảo bài giảng Hướng dẫn vẽ Pareto offiice 2003 sau đây để hiểu rõ hơn về biểu đồ này.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)