Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chương 4: Các hình thái của giá trị thặng dư

Nội dung của bài giảng trình bày sự chuyển hóa giá trị thặng dư thành lợi nhuận, chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa - lợi nhuận - tỷ suất lợi nhuận, những nhân tố tác động tới tỷ suất lợi nhuận, lợi nhuận bình quân - giá cả sản xuất, lợi nhuận thương nghiệp – lợi tức cho vay – địa tô tư bản chủ nghĩa, tư bản tư nhân - lợi nhuận tư nhân, tư bản cho vay – lợi tức cho vay, tư bản kinh doanh nông nghiệp – địa tô tư bản chủ nghĩa.