Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Th.S. Nguyễn Mạnh Sơn

Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về cách tiếp cận hướng đối tượng, những khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng, ngôn ngữ Java, kế thừa và đa hình trên Java, biểu diễn và cài đặt các cấu trúc dữ liệu trừu tượng trên Java, lập trình giao diện trên Java, thư viện các Collection và áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.