Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 3: INPUT và OUTPUT trong Java

Trong bài này sẽ trình bày những nội dung chính sau: Các loại luồng dữ liệu, xử lý nhập xuất bằng luồng byte, truy cập file ngẫu nhiên, xử lý nhập xuất bằng luồng character, xử dụng try…catch trong nhập/xuất, chuyển đổi dữ liệu kiểu số. Mời các bạn cùng tham khảo.