Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 7: Applets

Bài 7 trình bày những nội dung như: Khái niệm Applets, Sự khác nhau giữa applets và applications, vòng đời của applet, một số phương thức của class graphics, tạo một applet, sử dụng tham số trong applets, xử lý sự kiện, một số interface và class xử lý sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo.