Bài giảng Lý luận hình thái kinh tế - xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

Bài giảng trình bày về lý luận hình thái kinh tế - xã hội và vai trò phương pháp luận của lý luận này. Nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.